פרסומת
פרשת השבוע

פרשת כי תצא
פרשה זו מתייחדת במצוות רבות ביותר שנאמרו בה דיני מלחמה,בן סורר ומורה
דיני השבת, אבידה, ציצית, שעטנז, שכירות פועלים דיני עמוני, מואבי, מצרי
ואדומי הבאים להתגייר, גיטין,קידושין ויבום, מחית עמלק ועוד מצוות רבות."
"לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה' עד עולם,על
דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את
בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך,לא תדרוש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם"
(כג ד-ז) עמון ומואב נתקללו בקללה גדולה שאף אם נתגיירו מהם גברים אינם
יכולים להנשא עם יהודים ואף שעברו כמה דורות מהגיור.
סיבה ראשונה לעונש הקשה מונה התורה "על דבר אשר לא קידמו אתכם ומים בצאתכם
ממצרים" בצאתכם ממצרים עם ישראל נמצא ערב הכניסה לארץ ונאסר עליו להלחם
עם עמון ומואב כמבואר בפרק א פסוק ט' וכך ניצלו עמון ומואב מהשמדה מה שלא
זכו סיחון ועוג ובמקום שיכירו טובה על כך ויספקו לעם ישראל מזון ומים
מסרבים הם כמו"כ שכחו עמון ומואב שבזכות אברהם ניצל לוט שעמון ומואב בניו
הם ומתנהגים בכפיות טובה וסיבה זו גורמת להרחקתם לדורות, ועמדו המפרשים
בסתירת המקראות שהרי בפרק א' פסוק כט כתוב כי המואבים מכרו לעם ישראל לחם
ומים, יש שכתבו ליישב כי הסיבה הראשונה אמורה רק על עמון ומואב נענשו
בגלל הסיבה השניה ששכרו את בלעם והחטיאו את עם ישראל, ויש שכתבו כי היתה
תביעה על מואב מדוע מכרו בשכר ולא בחינם כי חיוב הכרת הטוב שלהם מחייבם
לספק בחינם, רואים מכאן עד כמה חמורה כפיות טובה שבעבורה נכרתו עמון ומואב
לבל יבואו בקהל ישראל עד עולם וכמאמר החכם מכל אדם במשלי (יז יג)
"משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו"
ויסוד נוסף רואים מפרשיה זו כי גדול המחטיא את האדם יותר מההורגו,שהרי
מצרים ואדום שהרגו בעם ישראל נאסרו עד דור שלישי ומואב שהחטיאו את עם ישראל
נאסרו לעולם, והסיבה לכך היא כי ההורג את האדם מוציאו רק מהעולם הזה
והמחטיאו מוציאו גם מן העולם הבא (רש"י).
לרעיונות לדרשות, לחצו כאן