פרסומת
פרשת השבוע
פרשת ויצא
פרשה זו עוסקת ביציאתו של יעקב אבינו מבית אביו, שהייתו אצל לבן אחי אמו,
וחזרתו לארץ כנען עם אחד עשר בנים ובת אחת (בנימין עדיין לא נולד), ביציאתו
יוצא יעקב עם כסף וזהב כיאות לבן עשירים אולם בדרך נשדד על ידי אליפז בן עשיו
אשר נשלח על ידי אביו לרצוח את יעקב, אולם כיון שגדל אצל יצחק נמנע אליפז
ממעשה רצח ועל פי עצת יעקב נוטל את כל רכושו ועני חשוב כמת ובכך יקיים את
ציווי אביו, יעקב לא הולך ישר לחרן ביודעו כי עליו לחסן עצמו מפני לבן הרשע
ועל כן נכנס ארבע עשרה שנה לישיבת שם ועבר ללמוד תורה.
שהייתו אצל לבן מציגה שני בני אדם במיטב כישוריהם, יעקב העובד בנאמנות שאין
כדוגמתה "הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה", ולבן הרמאי והשקרן המחליף את
דיבורו ואת תנאי העבודה עשרות פעמים ומשקר על ימין ושמאל עד שבסופו של דבר
רוצה לרצוח את יעקב ובניו "ארמי אובד אבי" (דברים כו ה), אך ברכת ה' היא תעשיר
ויעקב שבא במקלו הופך לעשיר מופלג, ונכסיו של עשיו מתמעטים עד שבחזרתו ממרדפו
אחר יעקב בסוף הפרשה מגלה הוא כי כל רכושו נגנב.
"וישכם לבן בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם וילך וישב לבן למקומו, ויעקב
הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים" (לב א-ב) באה התורה לספר בגנות לבן ובשבח
יעקב, כי לבן אף ששהה הצדיק אצלו עשרים שנה חזר אחר כך לאותו מקום בו עמד קודם
בואו של יעקב אליו ברוחניות: שקרים גזל ושאר מרעין בישין ולא השפיעה עליו מגורי
הצדיק בכלום, ו"יעקב הלך לדרכו" ממשיך הוא בדרכו לילך ולא לעמוד במקום אלא
לעלות בעבודת ה' כמו שנאמר בצדיקים "ילכו מחיל אל חיל" ולא השפיעה עליו שהותו
עם לבן הרשע על כן הוא זוכה לפגישה עם מלאכי אלוקים.

לרעיונות לדרשות, לחצו כאן